Smartengeld bij amputatie

Smartengeld bij amputatieWanneer heeft u recht op smartengeld bij amputatie? Allereerst is van belang dat u een derde aansprakelijk kunt stellen voor uw letselschade. Iemand anders moet schuld hebben aan het ongeluk waarbij u dusdanig gewond raakte dat amputatie van een bepaald lichaamsdeel onvermijdelijk is. In de meeste gevallen ligt de bewijslast bij het slachtoffer. Het slachtoffer moet kunnen aantonen dat het ongeluk niet zijn of haar eigen schuld was, maar de schuld van iemand anders. Uitzondering hierop zijn bedrijfsongevallen en ongelukken waarbij het slachtoffer een kind is. Of u recht heeft op smartengeld bij amputatie en wat de hoogte van de smartengeldvergoeding is, hangt af van verschillende factoren.

Een letselschade jurist is een expert op het gebied van claimen van letselschade en het instellen van een vordering smartengeld bij amputatie. Neem contact op voor advies.

Wat verstaan we onder amputatie

Indien men spreekt over amputatie dan verstaan we daaronder het geheel of gedeeltelijk verwijderen van een lichaamsdeel. Het lichaamsdeel kan niet meer worden gebruikt. Indien een vinger geamputeerd moet worden, dan kan de hand nog wel worden gebruikt maar niet meer voor 100%. Amputatie van een lichaamsdeel heeft verschillende gevolgen, die ook per geval verschillen. Zo zal amputatie van een vinger voor een pianist desastreuze gevolgen hebben. Toch speelt bij de vergoeding smartengeld bij amputatie niet alleen het verdienvermogen een rol. Vooral ook het psychisch leed dat u als slachtoffer lijdt door de amputatie bepaalt de hoogte van de smartengeld-uitkering.

Aansprakelijkheid en smartengeld bij amputatie

Om voor een smartengeldvergoeding in aanmerking te komen is het vereist dat een derde aansprakelijk kan worden gesteld voor het ongeval. Indien de amputatie het gevolg is van een auto-ongeluk dan zal moeten worden gekeken wie het auto-ongeluk heeft veroorzaakt. De veroorzaker dient vervolgens alle letselschade van de benadeelde partij te vergoeden. De te betalen schadevergoeding bestaat uit een materiële schadevergoeding en eventueel een immateriële schadevergoeding. De materiële schadevergoeding is een vergoeding voor alle directe kosten, de immateriële schadevergoeding is de vergoeding voor het psychisch letsel dat is ontstaan door het ongeluk. Immateriële schadevergoeding en smartengeld zijn twee verschillende woorden maar hebben dezelfde betekenis.

De hoogte van de uitkering smartengeld

In het verleden hebben rechters al veel uitspraken gedaan over smartengeldvergoeding in specifieke gevallen. Deze uitspraken zijn bij elkaar gebracht in de zogenoemde Smartengeldgids. De bedragen die hierin zijn opgenomen kunnen als leidraad dienen bij de bepaling van de uitkering smartengeld waarop u recht heeft.
Amputatie van een lichaamsdeel valt onder zwaar tot zeer zwaar letsel. De bedragen smartengeld die worden uitgekeerd variëren van € 20.000 tot € 70.000 al naar gelang de ernst van het letsel en de gevolgen voor het leven van het slachtoffer. Smartengeld is een uitkering voor gederfde levensvreugde!

Smartengeld bij amputatie door bedrijfsongeval

De eis dat een derde aansprakelijk kan worden gesteld geldt ook als het gaat om een bedrijfsongeval. Echter, de bewijslast is hier omgedraaid. Uw werkgever zal moeten bewijzen dat hij of zij niets kon doen om het bedrijfsongeval te voorkomen. In de praktijk valt dit vaak niet mee omdat werkgevers een vergaande zorgplicht hebben jegens hun werknemers. Er moeten tal van veiligheidsmaatregelen zijn genomen om een bedrijfsongeval te voorkomen. Er moet toezicht zijn op naleving van die regels, er moet tijdig gewaarschuwd worden bij gevaar en allerhande veiligheidsmaterialen ter beschikking worden gesteld. Werkgevers komen dan ook niet gemakkelijk onder aansprakelijkheid uit na een bedrijfsongeval met ernstig letsel. De werkgever dient dan niet alleen alle directe letselschade te vergoeden, waaronder ook gederfde inkomsten van het slachtoffer, maar ook een vergoeding smartengeld bij amputatie te betalen.

Kinderen en kwetsbare verkeersdeelnemers

Indien een kind tot 14 jaar wordt aangereden door een auto of ander motorvoertuig dient altijd alle letselschade te worden vergoed. Hier geldt de aansprakelijkheideis niet, want kinderen tot 14 jaar hebben altijd recht op 100% vergoeding van alle kosten. Indien sprake is van amputatie van een lichaamsdeel dan bestaat naast de vergoeding van alle kosten ook recht op een smartengeld-uitkering. Oók als het kind zelf schuldig is aan het ongeval!

Onder kwetsbare verkeersdeelnemers vallen fietsers en voetgangers. Indien het slachtoffer een fietser of voetganger betreft die in botsing is gekomen met een gemotoriseerd voertuig, dan dient minstens 50% van de kosten te worden vergoed. Ook in dit soort gevallen heeft het slachtoffer recht op schadevergoeding in de vorm van smartengeld. Indien de kwetsbare verkeersdeelnemer zelf schuldig is aan het verkeersongeval krijgt hij/zij dus 50% van de letselschade vergoed. Dit percentage loopt op naar maximaal 100% en is afhankelijk van de schuldvraag.